MartialInfo

Complete history and chronology of Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing

Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese BoxingChronology

No Chronology was found
 

Advisors


Who is Who


schools and organizations

No outside links were found.


Related Videos


No videos were found!

Related Articles


No articles were found!

Other styles under "Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing"

Ax Hand |  Ba-Ji |  Bai-Ma-Sya-Shan: See Ti-Tang |  Bak-Sing |  Bak-Sing Choy-Li-Fut |  Black Tiger: See Sil Lum |  Bok Fu Pai |  Bok Mei Pai; Pat Mei Pai |  Cannon Fist |  Cha Chuan |  Chang Chuan Pi-Kua |  Chang Chuan; Changquan |  Chi Hsing |  Chi Hsuan Men |  Chi Hsuan Sho |  Chi Jiao |  Chi-Chi-San |  Chia Chia Chuan |  Chien Yuen |  Chin-Na; Feng-Chiu Shu; Tso-Ku Shu; Ti-Sha Shou |  Ching-Nien Chuan |  Cho Chiao |  Choi Li Fo Chia Chuan |  Choy |  Choy Mok |  Choy-Gar; Choy-Ga; Tsai |  Choy-Li-Fut; Choy-Lay-Fut |  Chuan Chu Shing Ie |  Chung Chuan |  Chung Tao Chuan |  Crane: See Hok |  Dachenquan |  Di-Tang |  Dim Mak |  Don Bei |  Drunken Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar |  Drunken Style: See Tsui Pak Hsien |  Du |  Eagle Claw: See Xing-Chiao |  Eight Drunken Fairies: See Ti-Tang |  Eight Immortals |  Eight Trigrams: See Pa-Kua |  Eighteen Daoist Palms |  Emei |  Er-Liang-Men; Erh-Lang-Men |  Fan-Tzu; Fan-Tzu-Men; Ba-Fan |  Feng-Chiu Shu: See Chin-Na |  Five Animals: See Wu Hsing Chuan |  Five Elders |  Five Families |  Fong Ngan |  Fu Hu Chuan |  Fu-Jow Pai; Fu-Chiao Pai |  Fukien |  Fut |  Fut-Gar; Fut-Ga; Fu-Jya |  Grand Earth |  Hakka Chuan |  Hao Chuan: See Pak-Hoc |  Hap Ka |  Ho-Chi |  Hok; Hork Yang ("Crane") |  Honan Chuan |  Hop-Gar; Ho-Jya; Ho-Chia; Lama |  Hou Chuan; Ta-Cheng Chuan; Ta Sheng |  Hsia Chia Chuan |  Hsien Lie He Chuan; Hsin I Liu He Chuan ("Six Harmonies") |  Hsing-I; Hsing-Yi; Hsing-I Lu-Ho Chuan; I-Chuan; Xingyiquan |  Hua Chien |  Hua Chuan |  Hua Mountain |  Hung Chuan |  Hung-Chia Chuan |  Hung-Fat |  Hung-Ga |  Hung-Gar; Hung-Kuen; Hung Chuan; Hung Kune |  I-Chuan; Yi-Quan; (originally, Ta-Cheng Chuan) |  Kang-Fa |  Ke-Chia |  King-Li |  Kuei Ting |  Kuen Hue Hok Pai ("Tiger Crane") |  Kuen Hue Hokpai |  Kun Lun Pai |  Kung Chia |  Kung Li |  Kung-Ki Chuan |  Kuo Chuan |  Kwantung |  Kwong Sai Look Leum |  Lan Shou |  Lau-Gar; Lau-Ga |  Law Horn |  Lay-Gar |  Le-Fa |  Li-Gar; Li-Chia |  Liang-I ("Two Instruments") |  Lien Wan |  Liu-Chia Chuan |  Liu-Gar; Li-Ga; Liu-Jya |  Liu-He |  Liu-Ho Chuan (“Buddha Disciple’s Boxing”) |  Liu-Ho Pa-Fa |  Lo-Han Chuan |  Long Fist: See Chang Chuan |  Loong Fu Pai |  Loong Kuen Chuan |  Loong Ying Mor Kiu ("Southern Dragon"; "Dragon Style Magical Arms") |  Lor Horn Mon |  Lost Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar |  Lost Track: See Mi-Chung |  Luk Hop Kuen |  Lung-Hsing ("Dragon"); Lung-Hsing Pa-Kua Chang ("Dragon Style Eight Trigrams Palm") |  Ma-Chung Lama-Pei |  Mei Hua: see Tang-Lang; Tang-Lang Chuan ("Praying Mantis") |  Mi-Chung; Mi-Chung-I ("Lost Track") |  Mi-Tsung-I; Yen Ching Chuan |  Mian Chuan |  Mien Chuan |  Mo Chuan |  Mo-Chia; Mo-Jia-Quan |  Mok-Gar; Mok-Ga; Mo-Jya |  Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar |  My-Jong-Law-Horn |  Nam Wah Pai |  Nan Chuan |  Natural System |  Ng Ga Kin ("Five-Formed Fist") |  Northern Dragon |  Northern Long Fist |  O-Mei Shan |  Pa Chuan |  Pa Ming Chuan |  Pa Shih Chuan |  Pa Tuan Chin |  Pa-Chi Chuan; Pajiquan |  Pa-Fa Chuan |  Pa-Kua; Paqua Chang; Baguazhang ("Eight Trigrams") |  Pak-Hoc; Pai-Ho Chuan ("White Crane"); Hao Chuan; Ta Sheng ("Crane Boxing") |  Pak-Pai |  Pangai-Noon |  Pao ("Leopard") |  Pao Chui |  Pat Mei Pai: See Bok Mei Pai |  Pei-Pai Fo-Chia Chuan |  Phoenix Eye Fist: See Fong Ngan Chuan |  Pi-Kua Chuan; Pi-Qua |  Plum Flower Fist |  Plum Flower Praying Mantis: See Tang-Lang |  Po Kwa Zen |  Praying Mantis: See Tang-Lang |  Pu Don |  Que Moi Shantung |  Ru He Chuan |  Sam Sow Chi |  San Soo |  San-Hwang Pao-Chui; Hsing-Kung Chuan |  Seven Stars Praying Mantis: See Tang-Lang |  Shaolin: See Sil Lum |  Shau-Wan Chuan |  Sil-Lum; Siu-Lum; Sil-Lum Pai ("Shaolin") |  Six Harmonies Praying Mantis: See Tang-Lang |  Six Harmonies: See Hsien Lie He Chuan |  Six Methods Praying Mantis: See Tang-Lang |  Snake and Hawk |  Southern Dragon: See Loong Ying Mor Kiu |  Southern Praying Mantis: See Tang-Lang |  Stone Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar |  Sum-Yee |  Sun Ping Chuan |  Syin-Yee Liu Ha Pa Fa Chuan |  Ta Sheng Pek Kwar; Ta-Sheng-Men; Tai Shing Pekwar |  Ta Sheng: See Pak-Hoc |  Ta-Cheng Chuan ("Great Achievement Boxing"): See-I Chuan |  Ta-Hung Men |  Ta-Mo |  Tai-I Chuan |  Tai-Tsu Chuan; Tai-Tsu-Chang Chuan ("Emperor's Long Fist") |  Tall Monkey: See Ta Sheng Pek Kwar |  Tam Tui; Tan-Tui Men Chuan |  Tang Shou Tao |  Tang-Lang; Tang-Lang Chuan ("Praying Mantis") |  Tao Yin |  Tao-Chia Chuan |  Tao-Ga |  Tao-Te-Ching |  Ti Kung Chuan |  Ti-Sha Shou: See Chin-Na |  Ti-Tang; Ti-Kung; Bai-Ma-Sya-Shan |  Tieh-Hsien Chuan |  Tien-Hsueh |  Tien-Shan-Pai |  Tiger Claw: See Fu-Jow Pai |  Tiger Crane: See Kuen Hue Hok Pai |  Tongbei |  Tsai-Chia Chuan |  Tsai-Li-Fu |  Tsien Tao |  Tso-Ku Shu: See Chin-Na |  Tsui Chuan Lo Han Tao |  Tsui Pak Hsien ("Drunken") |  Tuan Chuan |  Tung Pi; Tungpi Chuan |  Tung-Hai Chuan |  Two Element Boxing |  Two Instruments: See Liang-I |  Tzu Men Chuan |  Tzujan Men; Tsu-Jan Men |  Ving-Tsun: See Wing Chun |  Wah Kuen |  Wah Lum Tam Tui |  Wah-Lum; Wa-Lum |  Wei-To Men |  Wenjin |  White Crane: See Pak-Hoc |  White Eyebrow: See Bok Mei Pai |  White Lotus |  Wing Chun |  Wood Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar |  Wu Chuan |  Wu Kung |  Wu Shong Tuo Kao |  Wu Wei |  Wu-Tang: See Pa-Kua |  Wudang |  Xin-Yi |  Xing-Chiao ("Eagle Claw") |  Xingyiquan: See Hsing-I |  Yee Chuan |  Yen Ching Chuan: See Mi-Tsung-I |  Yi-Quan: See I-Chuan |  Ying Jow Pai: See Xing-Chiao |  Ying Yee Chuan |  Yu Chia |  Yueh San-Shou |  Yueh-Fei Chuan |  Yueh-Lien Chuan |  Yung-Chun Chuan |  Zhao |  Zuijiuquan ("Drunkard's Boxing") | 

Books on Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing


No books were found!

DVDs on Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing


No books were found!


Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing on the cover of publications


No publications were found!
Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing Related Photos


No videos were found!
facebook comments ...