MartialInfo

martial art styles in China

Chiao-Ti; Chih Yu-Hsi; Shuai-Chiao

(wrestling)

Pai-Chang 

Shang Pu 

Shuai-Go 

Chih Yu-His

Chuan-Fa; Ken Fat; Kempo; Chinese Kempo

Chugoku 

Go-Ti; Shuai-Chiao

(wrestling)

Bao Din; Kuai Chiao (fast wrestling)

Jou Fa

Kung-Fu; Wu Shu; Gung-Fu; Chinese Boxing

Ax Hand 

Ba-Ji 

Bai-Ma-Sya-Shan: See Ti-Tang 

Bak-Sing 

Bak-Sing Choy-Li-Fut 

Black Tiger: See Sil Lum (Northern)

Bok Fu Pai ("White Tiger")

Bok Mei Pai; Pat Mei Pai ("White Eyebrow")

Cannon Fist 

Cha Chuan 

Chang Chuan Pi-Kua 

Chang Chuan; Changquan ("Long Fist")

Chi Hsing 

Chi Hsuan Men 

Chi Hsuan Sho 

Chi Jiao 

Chi-Chi-San 

Chia Chia Chuan 

Chien Yuen 

Chin-Na; Feng-Chiu Shu; Tso-Ku Shu; Ti-Sha Shou 

Ching-Nien Chuan 

Cho Chiao 

Choi Li Fo Chia Chuan 

Choy 

Choy Mok 

Choy-Gar; Choy-Ga; Tsai 

Choy-Li-Fut; Choy-Lay-Fut 

Chuan Chu Shing Ie 

Chung Chuan 

Chung Tao Chuan 

Crane: See Hok 

Dachenquan 

Di-Tang 

Dim Mak 

Don Bei 

Drunken Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar 

Drunken Style: See Tsui Pak Hsien 

Du 

Eagle Claw: See Xing-Chiao 

Eight Drunken Fairies: See Ti-Tang 

Eight Immortals 

Eight Trigrams: See Pa-Kua 

Eighteen Daoist Palms 

Emei 

Er-Liang-Men; Erh-Lang-Men 

Fan-Tzu; Fan-Tzu-Men; Ba-Fan 

Feng-Chiu Shu: See Chin-Na 

Five Animals: See Wu Hsing Chuan 

Five Elders 

Five Families 

Fong Ngan 

Fu Hu Chuan 

Fu-Jow Pai; Fu-Chiao Pai ("Tiger Claw")

Fukien 

Fut 

Fut-Gar; Fut-Ga; Fu-Jya ("Buddha Palm")

Grand Earth 

Hakka Chuan 

Hao Chuan: See Pak-Hoc 

Hap Ka 

Ho-Chi 

Hok; Hork Yang ("Crane") 

Honan Chuan 

Hop-Gar; Ho-Jya; Ho-Chia; Lama 

Hou Chuan; Ta-Cheng Chuan; Ta Sheng 

Hsia Chia Chuan 

Hsien Lie He Chuan; Hsin I Liu He Chuan ("Six Harmonies") 

Hsing-I; Hsing-Yi; Hsing-I Lu-Ho Chuan; I-Chuan; Xingyiquan 

Hua Chien 

Hua Chuan 

Hua Mountain 

Hung Chuan 

Hung-Chia Chuan 

Hung-Fat 

Hung-Ga 

Hung-Gar; Hung-Kuen; Hung Chuan; Hung Kune 

I-Chuan; Yi-Quan; (originally, Ta-Cheng Chuan) 

Kang-Fa 

Ke-Chia 

King-Li 

Kuei Ting 

Kuen Hue Hok Pai ("Tiger Crane") 

Kuen Hue Hokpai 

Kun Lun Pai 

Kung Chia 

Kung Li 

Kung-Ki Chuan 

Kuo Chuan 

Kwantung 

Kwong Sai Look Leum 

Lan Shou 

Lau-Gar; Lau-Ga 

Law Horn 

Lay-Gar 

Le-Fa 

Li-Gar; Li-Chia 

Liang-I ("Two Instruments") 

Lien Wan 

Liu-Chia Chuan 

Liu-Gar; Li-Ga; Liu-Jya 

Liu-He 

Liu-Ho Chuan (“Buddha Disciple’s Boxing”) 

Liu-Ho Pa-Fa 

Lo-Han Chuan 

Long Fist: See Chang Chuan 

Loong Fu Pai 

Loong Kuen Chuan 

Loong Ying Mor Kiu ("Southern Dragon"; "Dragon Style Magical Arms") 

Lor Horn Mon 

Lost Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar 

Lost Track: See Mi-Chung 

Luk Hop Kuen 

Lung-Hsing ("Dragon"); Lung-Hsing Pa-Kua Chang ("Dragon Style Eight Trigrams Palm") 

Ma-Chung Lama-Pei 

Mei Hua: see Tang-Lang; Tang-Lang Chuan ("Praying Mantis") 

Mi-Chung; Mi-Chung-I ("Lost Track") 

Mi-Tsung-I; Yen Ching Chuan 

Mian Chuan 

Mien Chuan 

Mo Chuan 

Mo-Chia; Mo-Jia-Quan 

Mok-Gar; Mok-Ga; Mo-Jya 

Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar 

My-Jong-Law-Horn 

Nam Wah Pai 

Nan Chuan 

Natural System 

Ng Ga Kin ("Five-Formed Fist") 

Northern Dragon 

Northern Long Fist 

O-Mei Shan 

Pa Chuan 

Pa Ming Chuan 

Pa Shih Chuan 

Pa Tuan Chin 

Pa-Chi Chuan; Pajiquan 

Pa-Fa Chuan 

Pa-Kua; Paqua Chang; Baguazhang ("Eight Trigrams") 

Pak-Hoc; Pai-Ho Chuan ("White Crane"); Hao Chuan; Ta Sheng ("Crane Boxing") 

Pak-Pai 

Pangai-Noon 

Pao ("Leopard") 

Pao Chui 

Pat Mei Pai: See Bok Mei Pai 

Pei-Pai Fo-Chia Chuan 

Phoenix Eye Fist: See Fong Ngan Chuan 

Pi-Kua Chuan; Pi-Qua 

Plum Flower Fist 

Plum Flower Praying Mantis: See Tang-Lang 

Po Kwa Zen 

Praying Mantis: See Tang-Lang 

Pu Don 

Que Moi Shantung 

Ru He Chuan 

Sam Sow Chi 

San Soo 

San-Hwang Pao-Chui; Hsing-Kung Chuan 

Seven Stars Praying Mantis: See Tang-Lang 

Shaolin: See Sil Lum 

Shau-Wan Chuan 

Sil-Lum; Siu-Lum; Sil-Lum Pai ("Shaolin") 

Six Harmonies Praying Mantis: See Tang-Lang 

Six Harmonies: See Hsien Lie He Chuan 

Six Methods Praying Mantis: See Tang-Lang 

Snake and Hawk 

Southern Dragon: See Loong Ying Mor Kiu 

Southern Praying Mantis: See Tang-Lang 

Stone Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar 

Sum-Yee 

Sun Ping Chuan 

Syin-Yee Liu Ha Pa Fa Chuan 

Ta Sheng Pek Kwar; Ta-Sheng-Men; Tai Shing Pekwar Monkey Kung Fu

Ta Sheng: See Pak-Hoc 

Ta-Cheng Chuan ("Great Achievement Boxing"): See-I Chuan 

Ta-Hung Men 

Ta-Mo 

Tai-Chi Chuan; Taijiquan "Grand Ultimate Fist"

Tai-I Chuan ("Great Mind Boxing")

Tai-Tsu Chuan; Tai-Tsu-Chang Chuan ("Emperor's Long Fist") 

Tall Monkey: See Ta Sheng Pek Kwar 

Tam Tui; Tan-Tui Men Chuan 

Tang Shou Tao 

Tang-Lang; Tang-Lang Chuan ("Praying Mantis") 

Tao Yin 

Tao-Chia Chuan 

Tao-Ga 

Tao-Te-Ching 

Ti Kung Chuan 

Ti-Sha Shou: See Chin-Na 

Ti-Tang; Ti-Kung; Bai-Ma-Sya-Shan 

Tieh-Hsien Chuan 

Tien-Hsueh 

Tien-Shan-Pai 

Tiger Claw: See Fu-Jow Pai 

Tiger Crane: See Kuen Hue Hok Pai 

Tongbei 

Tsai-Chia Chuan 

Tsai-Li-Fu 

Tsien Tao 

Tso-Ku Shu: See Chin-Na 

Tsui Chuan Lo Han Tao 

Tsui Pak Hsien ("Drunken") 

Tuan Chuan 

Tung Pi; Tungpi Chuan 

Tung-Hai Chuan 

Two Element Boxing 

Two Instruments: See Liang-I 

Tzu Men Chuan 

Tzujan Men; Tsu-Jan Men 

Ving-Tsun: See Wing Chun 

Wah Kuen 

Wah Lum Tam Tui 

Wah-Lum; Wa-Lum 

Wei-To Men 

Wenjin 

White Crane: See Pak-Hoc 

White Eyebrow: See Bok Mei Pai 

White Lotus 

Wing Chun 

Wood Monkey: See Tai-Sing Pek-Kwar 

Wu Chuan 

Wu Kung 

Wu Shong Tuo Kao 

Wu Wei 

Wu-Tang: See Pa-Kua 

Wudang 

Xin-Yi 

Xing-Chiao ("Eagle Claw") 

Xingyiquan: See Hsing-I 

Yee Chuan 

Yen Ching Chuan: See Mi-Tsung-I 

Yi-Quan: See I-Chuan 

Ying Jow Pai: See Xing-Chiao 

Ying Yee Chuan 

Yu Chia 

Yueh San-Shou 

Yueh-Fei Chuan 

Yueh-Lien Chuan 

Yung-Chun Chuan 

Zhao 

Zuijiuquan ("Drunkard's Boxing") 

Sanshou

Shuai Chiao: See Chiao-Ti

Tamo Chien

Ti-Sha Shou

Tso-Ku Shu

Wu Shu; WuShu: See Kung-Fu